Europas allvarligaste migratinsproblem

Ylva Johanssons portfölj i den nya kommissionen – migration

och inrikesfrågor – faller organisatoriskt under dess vice ord- förande Margaritis Schinas från Grekland som leder den enhet

som har fått det märkliga namnet ”skydd av den europeiska livsstilen”. Med utnämningen sägs hon ha fått den svåraste av alla poster

men Europas största migrationsutmaning ligger utanför den jo- hanssonska portföljen, nämligen att hindra en fortsatt migration

från Öst- och Centraleuropa västerut.

Så länge Sovjetunionen existerade talade påven Johannes Pau- lus II ofta om visionen av ett Europa med två lungor, en katolsk

och en ortodox, som andades i samma takt. Östutvidgningen 2005 kan sägas ha varit en sekulär version av denna vision. Grundtanken var att EU genom integrationen i de europeiska

strukturerna skulle befästa demokratin i de nya medlemsstater- na och stärka den europeiska identiteten.

Demokratins år 1989 var emellertid också massflyktens år. I den största folkvandringen i Europa sedan 1945 begav sig 375 000 tyska ättlingar till sitt Sion Förbundsrepubliken, 320 000 turkar fann för gott att lämna Bulgarien och uppemot 50 000 ungrare

flydde från Rumänien till Ungern. Grunden lades till den pos- tjugoslaviska tragedin.

Som en historisk ironi har de tidigare mest mångkulturella de- larna av Europa – de habsburgska och osmanska – nu blivit de

mest etniskt homogena. Medan Västeuropas problem är hur mångfalden och immigrationen skall hanteras är de central-och

östeuropéernas staternas största utmaning att hindra välutbilda- de och ungdomar att bege sig till väst. Efter kommunismens fall

och medlemskapet i EU har de hamnat i DDRs dilemma från ti- den före byggandet av muren 1961.

Mellan 1989 och 2017 förlorade till exempel Lettland 27 procent av sin befolkning, Litauen 23 procent, Rumänien 20 procent och

Bulgarien 21 procent och detta kombineras med en åldrande be- folkning, låga födelsetal och höga dödstal. Enligt FN-beräkning- ar kommer Bulgariens befolkning att minska med 28 procent

fram till 2050, Lettlands med 22 procent och Polens med 15 pro- cent från drygt 38 miljoner idag till 33 miljoner 2050

Trots dessa fakta har dessa är motståndet mot invandring så

stort att det lett till en vägran att delta i EUs fördelningsmekanis- mer för flyktingmottagande.

Slovakien har accepterat att ta emot 16 flyktingar, Tjeckien 12

medan Polen och Ungern vägrat ta emot en enda.

Orban påstår sig ha räddat det ungerska folkets fortbestånd

genom att med taggtråd åter ha byggt upp den mur som omgav

det kommunistiska Ungern. Verkligheten är den att emigrationen av

ungra-re efter hans åtta år vid makten varit större än den som följde på

den ryska inmarschen 1956 och att Ungerns befolkning beräk- nas minska från dagens 9,7 miljoner till 8,3 år 2050.

I hans illiberala demokrati, där hemlösheten har kriminalise- rats, lever fyra miljoner på eller under fattigdomsgränsen. De 87

miljoner euro som dagligen flyter in i form av EU-stöd hamnar i fickorna hos med honom lojala oligarker. Välutbildade ungrare

lämnar i en strid ström för att för att söka vad de ser som en eu- ropeisk livsstil. De ekonomiska konsekvenserna av den demo- grafiska utvecklingen och utvandringen kommer snart att göra

sig påminda och taggtrådens syfte oundvikligen ändras från att stänga främlingar ute till att hålla de egna medborgarna inne. För att maskera den negativa befolkningsutvecklingen beviljas

till grannländernas förtret ungrare där som söker ungerskt med- borgarskap automatiskt ett sådant enligt principen jus sangui- nis (blodets rätt). Orban erinrar allt oftare om att Ungern som en

följd av Trianonfreden efter första världskriget är det enda land som gränsar mot sig självt. Det faktum att en ungersk nationalist som ständigt kallat denna

fred orättfärdig enligt principen jus solis (markens rätt) nu till- delats kommissionärposten för EUs utvidgning borde rimligen

väcka farhågor framför allt i Serbien och Ukraina men valet av en ungrare till denna post skall kanske ses som en signal att den ”europeiska livsstilen” skall skyddas. Det största hotet mot denna och mot Johannes Paulus vision om

ett Europa som andas med två lungor är inte en fortsatt invand- ring. Det största hotet mot stabiliteten i Europa är den illiberala

demokrati som får unga och välutbildade i de nya medlemssta- terna att rösta med fötterna.

Senaste inlägg
Arkiv
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Väl mött!

© 2016 - Tempus Press AB